รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่2)ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 14 / 2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566