ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567