เรื่องประกาศกับประราคา สำหรับศูนย์การเรียนรูปประชาคมอาเซียน