รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม 2566