เรื่องแจ้งกฏบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566