ส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2565 พร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจในสื่อเผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์