รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม)

ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

Loading