รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ "งานศูนย์บริการร่วม" One Stop Service กลุ่มอำนวยการ