มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566