ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประขาคมอาเซียน (เลือกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565