ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ "งานศูนย์บริการร่วม" One Stop Service