ประกาศผลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech contest) เรื่อง "รักชาติและความเป็นไทยไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์"
ประกาศกล่าวสุนทรพจน์

ชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษา

————————————————————————————

ชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Loading