ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของโรงเรียนในสังกัด 95 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566