ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา

“โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” และขอเรียนเชิญประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการคัดเลือก

คัดกรองในวันที่ 17 ตุลาคม 2565

Loading