การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการวางแผนกำลังคน