การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร