การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ