การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต