ข่าวประกาศ

images
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปี พ.ศ. 2566
images
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนในสังกัด 95 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
images
ประกาศ ผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565
original-1658657640454
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
original-1658657640454
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
original-1658657640454
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
original-1658657640454
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของโรงเรียนในสังกัด 95 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
original-1658657640454
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
original-1658657640454
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนในสังกัด 95 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
original-1658657640454
ประกาศ สพป.มค. เขต 1 เรื่อง ผลการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวคิด "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด" ประจำปี 2566
original-1658657640454
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
original-1658657640454
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
original-1658657640454
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
original-1658657640454
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
original-1658657640454
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566
original-1658657640454
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุด (เลือกรายการ) ของโรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
original-1658657640454
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (เลือกรายการ) ของโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
original-1658657640454
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
original-1658657640454
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
original-1658657640454
เรื่องประกาษกับประกวดราคาสำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ ห้องสมุด
original-1658657640454
เรื่องประกาศกับประราคา สำหรับศูนย์การเรียนรูปประชาคมอาเซียน
original-1658657640454
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
original-1658657640454
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
original-1658657640454
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที 2
original-1658657640454
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
original-1658657640454
ปรพกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
original-1658657640454
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
original-1658657640454
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 (ตามประกาศตำแหน่งว่าง เพิ่มเติม)ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
original-1658657640454
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
images
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
original-1658657640454
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบหลักเกณฑ์และคะแนนการพิจารณา การย้ายข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1)
original-1658657640454
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
original-1658657640454
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
original-1658657640454
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง
original-1658657640454
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
original-1658657640454
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง
original-1658657640454
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
original-1658657640454
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ลูกเสือ) ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด ประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
original-1658657640454
รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม)
original-1658657640454
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานด้านลูกเสือหรือดูแลค่ายลูกเสือ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
original-1658657640454
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
original-1658657640454
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง
original-1658657640454
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานด้านลูกเสือหรือดูแลค่ายลูกเสือ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
28510-1024x682
มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
original-1658657640454
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มีนาคม 2566
original-1658657640454
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
images
การจัดแนวทางการปฏิบัติ Do's and Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
original-1658657640454
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
original-1658657640454
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
original-1658657640454
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
original-1658657640454
รับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ "งานศูนย์บริการร่วม" One Stop Service
original-1658657640454
รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ "งานศูนย์บริการร่วม" One Stop Service กลุ่มอำนวยการ
original-1658657640454
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม 2566
original-1658657640454
Download Cover Dance Contest Boonberkfha Festival 2023 ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566
original-1658657640454
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยน ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
ประชาสัมพันธ์การประกวดการเต้น Cover Dance Contest Boonberkfha Festival 2023
original-1658657640454
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 2565
download
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) พ.ศ. 2566
download
รับสมัครการประกวดแข่งขันรับสมัคร Cover Dance Contest Boonberkfha Festival 2023
download
ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
download
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพื่อให้ได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
28510-1024x682
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
28510-1024x682
รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งบประมาณปี พ.ศ.2566
28510-1024x682
เรื่องแจ้งกฏบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
original-1658657640454
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
4925
ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดสดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์”
CCF_000027
ประชาสัมพันธ์โครงการ Be Internet Awesome โดย Google
4922
ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาอังกฤษชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2565
4921
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา “ลดโลกร้อน กับ LESS”
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อขับรถยนต์ราชการ งบประมาณปี พ.ศ.2566
4758
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติ IRO 2022 (International Robot Olympiad 2022 : Phuket Thailand)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ “Joy of Tashkent” ครั้งที่ 9
แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายเวลาชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
original-1658657640454
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
เรียนเชิญเข้าร่วมทัศนศึกษาเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
DSCF2921
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัด ที่ประสบอุทกภัย
S__6234121
สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่10/2565
งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานในนิทรรศการศิลปะ Kanagawa Biennial World  Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 22
ขอประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือนกันยายน 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
ส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2565 พร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจในสื่อเผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษโครงการให้บริการความรู้ประจำปีงานประมาณ 2566 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแน่งครูผู้สอน
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและะลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน