รายงานการประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ของ นางสาวธนัษภร  ไชยสอน