การพัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านนานกเขียน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย นางรุ่งทิวา บุญศรี