การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดภัย แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านนานกเขียน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย นางรุ่งทิวา บุญศรี