การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี การสร้างความรู้ ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา SWDL เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนายดาวลอย พิมพิบาล