โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น