บทความวิจัย และบทความวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง