footer

สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย

© 2565 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1

ที่อยู่

เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ict.mkarea1@gmail.com