หน่วยตรวจสอบภายใน

สุดารัตน์ เพียลา
นางสุดารัตน์ เพียลา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 043722990
E-mail : sudaphoto3@gmail.com
767356

นางสาวรุจีรัตน์ กัญญาน้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225