ประวัติหน่วยงาน

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๒ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ กําหนดให้การบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดย คํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น และให้มี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อทําหน้าที่ในการดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โดยสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่เกิดขึ้นตามที่กระทรวง ศึกษาธิการประกาศกําหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกําหนดเขตพื้นที่ การศึกษาและกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๑๘ มกราคม ๒๕๕๑
และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกําหนด เขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ อาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ตลอดจนประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่ ประถมศึกษา
๑๘ มกราคม ๒๕๕๑
ปัจจุบัน
ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ได้ถูกประกาศเปลี่ยนแปลง เป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ประกอบด้วยท้องที่ อําเภอ เมืองมหาสารคาม อําเภอแกดํา อําเภอกันทรวิชัย และอําเภอบรบือ โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบัน นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ดำรงค์ตำแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑ มีบุคลากรในสังกัด จํานวน ๗๙ คน
ปัจจุบัน