ทำเนียบผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1

นายคมพิสิฐฏ์ มายขุนทด

พ.ศ. 2545 – 2547

นายสมเกียรติ พื้นแสน

พ.ศ. 2547 – 2549

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม

พ.ศ. 2549 – 2553

ดร.อธิปปรัชญ์ ทัตพิชญางกูร

พ.ศ. 2553 – 2555

ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม

พ.ศ. 2555 – 2558

ว่าที่ ร.ต.ดร. ธนุ วงษ์จินดา

พ.ศ. 2558 - 2560

นางสุภารีย์ โพนเงิน

พ.ศ. 2560 – 2563

Untitled-1

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง

พ.ศ. 2563 – 2565

ผอเขต 66

นายสุภาพ วงษามาตย์

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน