คณะกรรมการ ก.ต.ป.น

นายสุภาพ วงษามาตย์

ประธานกรรมการ

นายบุญส่ง ไหลหาโคตร

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ

นางกิตติยา มณีภาค

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน

นางสุภาพร ลามะให

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาปฐมวัย

นายอนันต์ ภูดินขาว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ดร.สันติ หัดที

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
และประเมินผล

นางภัคจีรา ชูพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารการศึกษา

นายพิรุณ แก้วนะรา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ดร.นรากร ศรีวาปี

กรรมการและเลขานุการ