กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

สไลด์ 21
ดร.พลพิศิษฐ์ ตาละซอน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 043722990
สไลด์ 70

นางสาวอรทัย คำสมัย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ : ระบบ AMSS++
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012
สไลด์ 72

นายธนารัตน์ สีหลิ่ง

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
รับผิดชอบ : วีดีทัศน์ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012