กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สไลด์ 30
นางปารณีย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225
E-mail : darunee012511@gmail.com
สไลด์ 29

นางสุมิตตรา อินทร์พรหม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : เจ้าหน้าที
สไลด์ 7

นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : เจ้าหน้าที
สไลด์ 45

นางสาวอำนวยพร มะโรงรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : เจ้าหน้าที
สไลด์ 65

นางสาวศิริลักษณ์ ศิริมงคล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : เจ้าหน้าที
สไลด์ 37

นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพลอย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : เจ้าหน้าที
สไลด์ 31

นางสาวขวัญจิรา พันธ์ภักดี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
รับผิดชอบ : นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่
เบอร์โทรศัพท์ : เจ้าหน้าที