กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวราภรณ์ ตรีไพศาลภักดี
นางวราภรณ์ ตรีไพศาลภักดี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
E-mail : kaijaokna@gmail.com
นางสาวสุดารินทร์ ผาฤพล

นางสาวสุดารินทร์ ผาฤพล

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207