กลุ่มบริหารงานบุคคล

สไลด์ 52
นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
E-mail : kasemchai80@gmail.com
สไลด์ 50

นางสาวนวลฉวี ชนะบุญ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
สไลด์ 48

นางทักษิณา นามบุรี

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
สไลด์ 51

นางสาวปภาดา วุฒิพันธ์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
สไลด์ 55

นางสมพร พลศรี

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
สไลด์ 58

นางสาวอุบลรัตน์ นาถาดทอง

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
สไลด์ 49

นางสาวนภัทร ชีวาจร

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207