กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย
นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
E-mail : kasemchai80@gmail.com
นางสาวนวลฉวี ชนะบุญ

นางสาวนวลฉวี ชนะบุญ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
นางทักษิณา นามบุรี

นางทักษิณา นามบุรี

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
นางสาวปภาดา วุฒิพันธ์

นางสาวปภาดา วุฒิพันธ์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
นางสมพร พลศรี

นางสมพร พลศรี

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
นางสาวอุบลรัตน์ นาถาดทอง

นางสาวอุบลรัตน์ นาถาดทอง

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
นางสาวนภัทร ชีวาจร

นางสาวนภัทร ชีวาจร

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207