กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางปริยากร บุญจันทร์
นางปริยากร บุญจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
E-mail : prari1803@gmail.com
นางอุทัย สังฆะมณี

นางอุทัย สังฆะมณี

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
นางสาวจารุวรรณ์ สภูยศ

นางสาวจารุวรรณ์ สภูยศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
นางสาวนิตยา ทองนอก

นางสาวนิตยา ทองนอก

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
นางสาวจุฑารัตน์ ไชยเทพ

นางสาวจุฑารัตน์ ไชยเทพ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
นางเสาวนีย์ ธนะโสภา

นางเสาวนีย์ ธนะโสภา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
นางนวลนิตย์ ศิริวิทยกูล

นางนวลนิตย์ ศิริวิทยกูล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213