กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

298660
นางปริยากร บุญจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
E-mail : prari1803@gmail.com