กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

สไลด์ 63
นางปริยากร บุญจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
E-mail : prari1803@gmail.com
สไลด์ 71

นางอุทัย สังฆะมณี

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
สไลด์ 46

นางสาวนิตยา ทองนอก

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
สไลด์ 1

นางเสาวนีย์ ธนะโสภา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
สไลด์ 62

นางนวลนิตย์ ศิริวิทยกูล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
สไลด์ 35

นางสาวกัลยา ภาคเพียร

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213
สไลด์ 6

นางแสงจันทร์ ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043725213