กลุ่มนโยบายและแผน

No data was found
สไลด์ 66

นายสัญชัย ภาประเวช

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225
สไลด์ 33

นางธนาจิตต์ พัฒยา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225
สไลด์ 39

นางสาวอัญชลี ส่องสพ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225
สไลด์ 2

นางสาวจินตนา พรดอนก่อ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225
สไลด์ 4

นางสาวสุติพร วรนาม

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานพิมพ์ดีด
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225