กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนภาพร อุทัยสาร์
นางสาวนภาพร อุทัยสาร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 043722990
นายสัญชัย ภาประเวช

นายสัญชัย ภาประเวช

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225
นางธนาจิตต์ พัฒยา

นางธนาจิตต์ พัฒยา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225
นางสาวอัญชลี ส่องสพ

นางสาวอัญชลี ส่องสพ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225
นางสาวจินตนา พรดอนก่อ

นางสาวจินตนา พรดอนก่อ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225
นางสาวสุติพร วรนาม

นางสาวสุติพร วรนาม

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานพิมพ์ดีด
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225
นางสาวกุลธิดา เอี่ยมสะอาด

นางสาวกุลธิดา เอี่ยมสะอาด

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225