กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.นรากร ศรีวาปี
ดร.นรากร ศรีวาปี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 043-723012
E-mail : koi.narakorn@gmail.com
ดร.พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล

ดร.พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0123456789
นางสาวเยาวภา แก้วนารี

นางสาวเยาวภา แก้วนารี

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012
นางสาวรรณกร บาลี

นางสาวรรณกร บาลี

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012
ดร.เพชรี ขามช่วง

ดร.เพชรี ขามช่วง

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012
นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย

นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0123456789
นางขนิษฐา ชนะศรี

นางขนิษฐา ชนะศรี

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ กตปน.
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012