กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สไลด์ 14
ดร.นรากร ศรีวาปี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 043-723012
E-mail : koi.narakorn@gmail.com
สไลด์ 15

ดร.พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0123456789
สไลด์ 18

นางสาวเยาวภา แก้วนารี

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012
สไลด์ 42

นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0123456789
สไลด์ 17

นางขนิษฐา ชนะศรี

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ กตปน.
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012
สไลด์ 19

นางสาวคำพอง พิมพ์สา

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012
สไลด์ 69

ดร.หอมสิน อุปแสน

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ : กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012