กลุ่มกฎหมายและคดี

สไลด์ 56
นางสุกัญญา จำปาทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
เบอร์โทรศัพท์ : 043723207
E-mail : sukanya.jng@gmail.com