เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา สพป.มหาสารคามเขต 1
Educational Research Network (ERN)

::: สารบัญหน้าเว็บเครือข่าย :::
1. ประวัติและความมาเป็นมา
2. คณะกรรมการบริหาร
3. ผลการดำเนินงาน
     รายงานการประชุมครั้งที่ 2 2554 วันที่ 13 กันยายน 2554
4. กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
5. เอกสารทางวิชาการ
     เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาและแบบสอบถาม
     แนวทางการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา (สพฐ)
     รายละเอียดการขอรับทุนวิจัย (วช.)
     คู่มือการใช้งานระบบการบริหารโครงการวิจัยของชาติ ( National Research Project Management : NRPM )
     ทุนอุดหนุนงานวิจัย สกว.
     ห้องสมุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คลิ๊กดูรายละเอียด
     การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2556 คลิ๊กดูรายละเอียด
     การพัฒนานักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน คลิ๊กดูรายละเอียด
     กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในการปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 คลิ๊กดูรายละเอียด
     กระบวนทัศน์ใหม่ทางด้านการวิจัย คลิ๊กดูรายละเอียด
     กระบวนทัศน์ใหม่ทางการวิจัยเพื่อพัฒนา(ต่อ) คลิ๊กดูรายละเอียด
6. รายงานวิจัย
สอบถามเพิ่มเติม : โทรศัพท์ : 085-7389954 (อ.เสริมชัย) หรือ อีเมล์ : sermchai@windowslive.com