ด้านการปฏิบัติงาน    
ที่ ชื่อกฎหมาย ไฟล์ดาวน์โหลด    
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด    
2 พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด    
3 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด    
4 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด    
5 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด    
6 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด    
7 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด    
8 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด    
9 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด    
10 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่4)  พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด    
11 พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545 ดาวน์โหลด    
12 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด    
13 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดาวน์โหลด    
14 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด    
15 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด    
16 พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด    
17 พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด    
18 พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลด    
19 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ดาวน์โหลด    
20 พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด    
21 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดาวน์โหลด    
22 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด    
23 พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด    
24 พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด    
25 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดาวน์โหลด    
26 ประมวลกฎหมายอาญา ดาวน์โหลด    
27 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด    
28 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด    
29 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด    
30 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด    
31 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด    
32 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง  พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด    
33 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด    
34 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด    
35 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด    
36 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด    
37 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด    
38 ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด    
39 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด    
40 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด    
41 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด    
42 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง  ดูแล  และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด    
43 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ.2537 ดาวน์โหลด    
44 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด    
45 ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด    
46 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ดาวน์โหลด    
47 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด    
48 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด    
49 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
50 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด
51 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
52 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดาวน์โหลด
53 บันทึกรับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ ดาวน์โหลด
54 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ดาวน์โหลด
55 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
56 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
57 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
58 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561pdf ดาวน์โหลด
59 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 10/2559 ดาวน์โหลด
60 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 11/2559 ดาวน์โหลด
61 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ดาวน์โหลด
62 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา ดาวน์โหลด
63 ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ ดาวน์โหลด
64 ที่ 693/2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ ดาวน์โหลด
65 ที่ 1340/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลด
66 ที่ 1341/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ดาวน์โหลด
67 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ดาวน์โหลด
68 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ดาวน์โหลด