สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ประกาศราคากลาง

บันทึกรายงานการขอซื้อของจ้าง รายละเอียดพัสดุราคากลาง วงเงินที่จ้าง ที่ 79/2560 (22 ก.ย. 60)
บันทึกรายงานการขอซื้อของจ้าง รายละเอียดพัสดุราคากลาง วงเงินที่จ้าง ที่ 80/2560 (22 ก.ย. 60)
บันทึกรายงานการขอซื้อของจ้าง รายละเอียดพัสดุราคากลาง วงเงินที่จ้าง ที่ 82/2560 (25 ก.ย. 60)
บันทึกรายงานการขอซื้อของจ้าง รายละเอียดพัสดุราคากลาง วงเงินที่จ้าง ที่ 86/2560 (28 ก.ย. 60)
บันทึกรายงานการขอซื้อของจ้าง รายละเอียดพัสดุราคากลาง วงเงินที่จ้าง ที่ 87/2560 (28 ก.ย. 60)

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ที่ 3 / 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปี 2562)
สรุปข้อมูลเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน ตุลาคม)
สรุปข้อมูลเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน พฤศจิกายน)
สรุปข้อมูลเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน ธันวาคม)
สรุปข้อมูลเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน มกราคม)
สรุปข้อมูลเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน กุมภาพันธ์)

สรุปข้อมูลเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน มีนาคม)
สรุปข้อมูลเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน เมษายน)