ด้านการปฏิบัติงาน    
  ที่ ชื่อกฎหมาย ไฟล์ดาวน์โหลด    
  1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ดาวน์โหลด    
  2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด    
  3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ดาวน์โหลด    
  4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547และแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด    
  5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด    
  6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด    
  7 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ดาวน์โหลด    
  8 กฎ กพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2556 ดาวน์โหลด    
  9 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครอง ฯ 2542 ดาวน์โหลด    
  10 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539  ดาวน์โหลด    
  11 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลด    
  12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดละเมิด 2539 ดาวน์โหลด    
  13 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ดาวน์โหลด    
  14 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550 ดาวน์โหลด    
  15 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2556 ดาวน์โหลด    
  16 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยความผิดชัดแจ้ง 2549 ดาวน์โหลด    
  17 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 2555 ดาวน์โหลด    
  18 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 2550 ดาวน์โหลด    
  19 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานดำเนินการทางวินัย ฯ 2561 ดาวน์โหลด    
  20 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ฯ 2548 ดาวน์โหลด    
  21 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครู ฯ 2548 (ยกเลิกโดยระเบียบข้อ 21) ดาวน์โหลด    
  22 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครู ฯ 2548 ดาวน์โหลด    
  23 หนังสือ ก.พ. นร 1011 ว.26 ลว. 17 ก.ย. 2547 (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน) ดาวน์โหลด    
  24 หนังสือ ก.ค.ศ. ศธ 0206.9 ว.18 ลว 26 มิ.ย. 2560 (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู) ดาวน์โหลด    
  25 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครู ประจำส่วนราชการ 2550 ดาวน์โหลด    
  26 หนังสือ สำนักเลขา ครม. นร 0505 ว.184 ลว 18 ธ.ค. 2549 (การดำเนินคดีอาญา แห่ง ปกครอง ของหน่วยงานราชการ) ดาวน์โหลด    
  27 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วราชการ 2537 ดาวน์โหลด    
  28 หนังสือ กค 0527.6 ว.31 ลว 26 เม.ย. 2542 (การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว) ดาวน์โหลด    
  29 คำสั่ง สพฐ. 1120 2560 ลว 24 ก.ค. 2560 ดาวน์โหลด    
  30 ระเบียบสำนักนายกว่ด้วยพนักงานราชการ 2547  ดาวน์โหลด    
  31 คำสั่ง สพฐ. ที่ 511/ 559 ลว 28 ก.ย. 2559 ดาวน์โหลด    
  32 แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 2559 ดาวน์โหลด    
  33 ศธ 04009 .4051 ลว 25 พ.ย. 2559  แนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ ดาวน์โหลด    
  34 ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2555 ดาวน์โหลด    
  35 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา 2547 ดาวน์โหลด    
  36 ด่วนที่สุด ศธ 04009 / 371 ลว 9 ม.ค. 2547 (กำหนดจำนวนครังการลา และการมาสาย) ดาวน์โหลด    
  37 สำสั่ง สพฐ. 1259/255 ลว 31 ก.ค. 255 ดาวน์โหลด    
  38 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ ว่าด้วยรถราชการ 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด    
  39 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู ฯ 2550 ดาวน์โหลด    
  40 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  2552 ดาวน์โหลด    
  41 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 38 ค ที่ ศธ 0206/ว21 ดาวน์โหลด    
  42 พรฎ.ค่าเช่าบ้าน 2547 ดาวน์โหลด    
  43 พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด    
  44 พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลด    
  45 พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลด    
  46 พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด    
  47 ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว109 ลว 20 ธ.ค. 2542 ดาวน์โหลด    
           
  กฎหมายและอุทธาหรณ์เกี่ยวกับการทุจริต    
  ที่ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด    
  1 พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ดาวน์โหลด    
  2 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง 2555 ดาวน์โหลด    
  3 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจรับคำกล่าวหา และการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน 2560 ดาวน์โหลด    
  4 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 2559 ดาวน์โหลด    
  5 พรบ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด    
  6 พรบ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด    
  7 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด    
  8   * มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ ดาวน์โหลด    
  9 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ฯ ดาวน์โหลด    
  10  * มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของศุนย์ ฯ ดาวน์โหลด    
  11 ระเบียบสำนักนายก ฯ ว่าด้วยการเร่งรัดและติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 2546 ดาวน์โหลด    
  12 คำพิพากษาคดีทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด    
  13 นร ว 234/2536 ดาวน์โหลด    
  14 นร 0611 ว.2 ดาวน์โหลด    
  15 นว 125/2503 ดาวน์โหลด    
  16 สร 1006 /ว21 ดาวน์โหลด    
  17 ห้ามลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การเงินหรือบัญชี ดาวน์โหลด    
     
  สาระน่ารู้ กฎหมายข้าราชการ     
  ที่ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด    
  1 การใช้ดุลพินิจ ... ย้ายข้าราชการ ดาวน์โหลด    
  2 การใช้ดุลพินิจออกคาสั่งย้ายพนักงานตามสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด    
  3 การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการ ... กรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน ดาวน์โหลด    
  4 การบรรจุแต่งตั้ง...กับหลักเกณฑ์ที่จะต้องถือปฏิบัติ ดาวน์โหลด    
  5 การเปลี่ยนแปลงประเภทข้าราชการของสมาชิก กบข. กับสิทธิในการรับเงินบำเหน็จ ดาวน์โหลด    
  6 การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย ดาวน์โหลด    
  7 กู้เงินซ่อมแซมบ้านที่ซื้อใหม่ ... เบิกค่าเช่าบ้าน (ไม่) ... ได้ ดาวน์โหลด    
  8 เก็บเงินราชการไว้ในรถ  เงินหาย ต้องรับผิดหรือไม่ ดาวน์โหลด    
  9 ข้อจำกัดการใช้ดุลพินิจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ดาวน์โหลด    
  10 ขอใช้รถไปราชการ  แต่แวะผ่านงานศพ ดาวน์โหลด    
  11 ขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ (ไม่) เบี่ยงเบน จากมาตรฐาน ดาวน์โหลด    
  12 ข้าราชการ กับ การลา ตามระเบียบของทางราชการ ดาวน์โหลด    
  13 ข้าราชการ คืนเงิน ที่เรียกรับ ไปแล้ว  ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุผลลดหย่อนโทษ ดาวน์โหลด    
  14 ข้าราชการกับสำนึกลึกซึ้งในหน้าที่... ตอนที่ 2 การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด    
  15 ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม ดาวน์โหลด    
  16 ข้าราชการยักยอกเงิน คืนแล้ว (ไม่) ต้องรับผิดทางวินัย ดาวน์โหลด    
  17 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จ ดาวน์โหลด    
  18 ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว  ต้องออกจากราชการ ดาวน์โหลด    
  19 ความไม่เป็นธรรมในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลด    
  20 ความสำคัญของคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขันเข้าทำงาน ดาวน์โหลด    
  21 ความเสียหายเกิดจากผู้รับจ้าง หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างต้องรับผิด ดาวน์โหลด    
  22 คัดค้านนโยบาย ... ไม่ใช่งานในหน้าที่ ดาวน์โหลด    
  23 ค่ากระแสไฟฟ้า เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ใคร  ต้องรับผิด ดาวน์โหลด    
  24 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ... สิทธิที่ ไม่ แตกต่าง ดาวน์โหลด    
  25 คำบังคับของศาลปกครองในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลด    
  26 คำสั่งย้ายข้าราชการ ... ดุลพินิจ ต้องชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลด    
  27 คำสั่งย้ายลักษณะใด ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ ดาวน์โหลด    
  28 คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ไม่ชอบ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด ดาวน์โหลด    
  29 คุณธรรมในการโยกย้ายข้าราชการ ดาวน์โหลด    
  30 จอดรถยนต์ราชการไว้หน้าบ้านพัก หาย ดาวน์โหลด    
  31 จัดหาพัสดุโดยทุจริต ... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดาวน์โหลด    
  32 เจ้าหน้าที่การเงิน ... ทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน คณะกรรมการตรวจสอบการรับ  จ่ายเงินประจำวันต้องรับผิดหรือไม่ ดาวน์โหลด    
  33 เจ้าหน้าที่การเงิน มีส่วนให้เกิดการทุจริต ต้องรับผิดทุกคน ดาวน์โหลด    
  34 เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินบน ... หนีไม่พ้น ออกจากราชการ ดาวน์โหลด    
  35 เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัว ... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดาวน์โหลด    
  36 เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ข้าราชการเสียหาย หน่วยงานต้องรับผิดครับ ดาวน์โหลด    
  37 แจ้งข้อความเท็จเพื่อรับสิทธิอาศัยในบ้านพักราชการ  ผิดวินัย ดาวน์โหลด    
  38 ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้องไม่เป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลด    
  39 ตรวจรับการจ้างตามรายงานของผู้ควบคุมงาน ไม่ละเอียด ! ต้องรับผิดในความเสียหาย ดาวน์โหลด    
  40 ตำรวจเล่นการพนัน ... ผิดวินัย (ไม่) ร้ายแรงหรือไม่ ดาวน์โหลด    
  41 ทำนิติกรรมอำพรางเพื่อหาประโยชน์โดยไม่ชอบ ที่สุด ก็ต้องชดใช้ ดาวน์โหลด    
  42 ทุจริตคอรัปชั่น..ข้าราชการและการลงโทษ ดาวน์โหลด    
  43 ทุจริตชุดนักเรียน บทเรียน ที่ข้าราชการต้องจดจำ ดาวน์โหลด    
  44 บ้านพักของทางราชการไม่ว่างและชำรุด ... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ ดาวน์โหลด    
  45 บ้านพักราชการไม่เพียงพอ ... สละสิทธิหมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือไม่ ดาวน์โหลด    
  46 บิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับสิทธิการรับบำเหน็จตกทอด ดาวน์โหลด    
  47 บุตร ที่มีสิทธิรับ เงินบำเหน็จตกทอด กรณีบิดาถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลด    
  48 เบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรได้หรือไม่ ... ให้เรียงลำดับตามวันเกิด ไม่ใช่วันที่ศาลมีคำพิพากษาตามยอม ดาวน์โหลด    
  49 แบบฟอร์มสำเนาชื่อผู้ลงนามล่วงหน้า ทำไม่ได้  เสี่ยงเสียหายแก่ราชการ ดาวน์โหลด    
  50 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายไม่อาจอ้างความไม่รู้ให้พ้นผิด ดาวน์โหลด    
  51 ปฏิบัติตามคำสั่ง (ทั้งที่รู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดาวน์โหลด    
  52 ประกันสังคมปฏิเสธจ่ายค่ารักษาพยาบาล ... ไม่ตัดสิทธิ เบิกราชการ ดาวน์โหลด    
  53 ประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง ... ต้องถูกเลิกจ้าง ดาวน์โหลด    
  54 ป่วยจริงแต่ยังปฏิบัติงานได้ ถือว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควร  ต้องละทิ้งหน้าที่ ดาวน์โหลด    
  55 เป็นกรรมการสอบ แต่กำหนดระยะเวลารายงานตัวไม่ถูกต้อง ... ต้องรับผิดทางวินัย ดาวน์โหลด    
  56 เป็นวิทยากรบรรยาย...แต่อาศัยโอกาส. ทำทุจริต ดาวน์โหลด    
  57 เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาพัสดุ เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ทันปีงบประมาณ  ผิดทั้งวินัยและละเมิด ดาวน์โหลด    
  58 ผลงานทางวิชาการที่ อ้างอิง ไม่ถูกต้องถือเป็นการ ลอกเลียน ดาวน์โหลด    
  59 ผลประโยชน์ของราชการ หัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด    
  60 ผิดวินัย...เพราะ(ตั้งใจ) จ่ายเงินไม่ระมัดระวัง ดาวน์โหลด    
  61 เพลิงไหม้กองขยะ ลามไหม้ไร่อ้อย เทศบาลต้องชดใช้ ดาวน์โหลด    
  62 มาทำงานสายเกินกำหนด ... หมดสิทธิเลื่อนขั้นเงืนเดือน ดาวน์โหลด    
  63 มีคำสั่งให้ไปประจำในท้องที่ที่ขอช่วยราชการ ... มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ ดาวน์โหลด    
  64 มีพฤติกรรม ส่อว่าทุจริต... สั่งย้าย (ไม่) เป็นธรรม ดาวน์โหลด    
  65 มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม ... ย้ายได้ ไม่ใช่กลั่นแกล้ง ดาวน์โหลด    
  66 แม้ไม่ต้องรับโทษวินัย ... แต่ก็อาจไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง ดาวน์โหลด    
  67 ไม่ รอ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทั้งที่ถูกจำคุก ...ต้องเพิกถอน ดาวน์โหลด    
  68 ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลด    
  69 ไม่เลื่อนเงินเดือน เพราะกระด้างกระเดื่อง ต่อผู้บังคับบัญชา ดาวน์โหลด    
  70 โยกย้ายข้าราชการเพื่อความเหมาะสม...เจตนาแท้จริงหรืออำพราง ดาวน์โหลด    
  71 รถยนต์ของทางราชการถูกขโมย  เจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่ ดาวน์โหลด    
  72 รถราชการเสียหายเพราะ ขับขี่ ไม่เว้นระยะหยุดรถอย่างปลอดภัย ดาวน์โหลด    
  73 รถราชการหากไม่ใช้ในงานราชการต้องรับผิดส่วนตัว ดาวน์โหลด    
  74 ระเบียบกำหนดเงื่อนไขไว้ เหตุใด ไม่ต่อรองราคา ดาวน์โหลด    
  75 รับส่งเงินของทางราชการ ต้องมีกรรมการไปรับส่งเงิน ดาวน์โหลด    
  76 รู้เห็นเป็นใจในทางที่ผิด จบเส้นทางชีวิต ... ข้าราชการ ดาวน์โหลด    
  77 เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อราชการ เพียงน้อยนิด มีสิทธิออกจากราชการ ดาวน์โหลด    
  78 เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการ ... ต้องพ้นจากตำแหน่ง ดาวน์โหลด    
  79 ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า ทุจริต ต้องรับผิด ดาวน์โหลด    
  80 ลงมติแบบรวบรัด ขัดกฎหมาย ดาวน์โหลด    
  81 ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ ผิดวินัยร้ายแรง ดาวน์โหลด    
  82 ลาป่วยหลายวัน  มีคำสั่งเลิกจ้างได้หรือไม่ ดาวน์โหลด    
  83 ลาพักผ่อน โดยไม่ได้รับอนุญาต ... ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ดาวน์โหลด    
  84 ลาออกจากราชการ...แต่ขาดราชการ จึงถูกลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลด    
  85 ลูกน้อง ใช้ใบสำคัญงบเดือนโดยทุจริต ฟ้อง นายให้รับผิดตามเวลา ดาวน์โหลด    
  86 ลูกน้องทุจริต นาย หนีไม่พ้น ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด    
  87 ลูกน้องทุจริต นายหนีไม่พ้น ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด    
  88 สั่งย้ายข้าราชการครู ... เพราะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการโรงเรียน ดาวน์โหลด    
  89 สั่งให้เกษียณอายุ โดยไม่ตรวจสอบปีเกิด  เป็นละเมิดทางปกครอง ดาวน์โหลด    
  90 สั่งให้ข้าราชการสตรีเข้าเวรกลางคืน ... เลือกปฏิบัติหรือไม่ ดาวน์โหลด    
  91 สัญญาจ้างให้ทำหน้าที่ รปภ. แต่สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ... ไม่ได้ ดาวน์โหลด    
  92 สิทธิการลากับสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด    
  93 สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ ดาวน์โหลด    
  94 หลบหนีโทษจำคุก...หมดสิทธิรับบำนาญ ดาวน์โหลด    
  95 หัวหน้าคลังต้องทำอย่างไร  เมื่อผู้ยืมเงินทดรองราชการ ไม่ยอมคืนเงินเหลือจ่าย ดาวน์โหลด    
  96 อนุมัติโดยไม่ตรวจสอบราคากลาง ต้องรับผิด ดาวน์โหลด    
  97 อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน ... เพราะเชื่อว่าเอกสารถูกต้อง ดาวน์โหลด    
  98 อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องมีผลให้คำสั่ง (ไม่) ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลด    
  99 อุบัติเหตุจากการใช้รถประจำตำแหน่ง ดาวน์โหลด