http://www.mkarea1.go.th

หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ภาระกิจหน่วยงาน
  วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าประสงค์
   นโยบาย ยุทธศาสตร์
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
   ผู้บริหารหน่วยงาน
   แผนภูมิงานให้บริการ
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  นโยบายด้านการศึกษา
   Best Practice

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
   ด้านกายภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์    
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562)
 แผนปฏิบัติการปี 61
    [zip] [pdf]

 แผนปฏิบัติการปี 60
 แผนปฏิบัติการปี 59
 แผนปฏิบัติการปี 59 (Ms Word)

 รายงานความก้าวหน้าโครงปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  ปี พ.ศ. 2560
คำรับรองประจำปี
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 58
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 57
ข้อมูล 10 มิ.ย.
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 57
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 56
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 55
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 54
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 53
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 52
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 51
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 50
หน่วยราชการ

Data Centre

บริการสื่่อ สหวิชา

สื่อสหวิชา.com
ข้อมูล สพป.มหาสารคาม เขต 1


ข่าวสารทางราชการ / ข่าวด่วนประชาสัมพันธ์อื่น ๆเข้าสู่ระบบ ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการภาพข่าวกิจกรรม สพป.มค.1


ภาพข่าวกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มค.1


บทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ


เว็บไซต์ ร.ร. สพป.มค.1


บันทึกข้อมูลสารสนเทศ
 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม  โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด  โรงเรียนบ้านหนองแวง  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ  บ้านโดท่างาม  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  โรงเรียนบ้านวังแสง  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  โรงเรียนบ้านหนองโก  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด(อำนวยวิทยา)  โรงเรียนบ้านหนองสิม

ผู้บริหาร สพป.มค.1
สุภารีย์ โพนเงิน
ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1
เขตพื้นที่สุจริต
 ประกาศเจตจำนงสุจริต
 คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
 แผนภูมิ/ขั้นตอนงานให้บริการ
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 คู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 
การป้องกันการปราบปรามและการทุจริต
+ บันทึกจัดทำคู่มือการดำเนินการร้องเรียน
+ คู่มือการดำเนินการดำเนินการร้องเรียน
+ รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน
+ แผนผังการดำเนินการร้องเรียน
+ มาตรการการป้องกันการทุจริต
+ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
+ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศราคากลาง / แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี / ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง


ระบบอิเล็คทรอนิคส์