หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   โครงสร้างหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ภาระกิจหน่วยงาน
   นโยบาย ยุทธศาสตร์
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
 
   ผู้บริหารหน่วยงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ติดต่อหน่วยงาน

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์    
   หน่วยตรวจสอบภายใน  
   กลุ่มกฎหมายและคดี
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562)
 แผนปฏิบัติการปี 61
    [zip] [pdf]

 แผนปฏิบัติการปี 60 


คำรับรองประจำปี
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 58
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 57
ข้อมูล 10 มิ.ย.
หน่วยราชการ

Data Centreบริการสื่่อ สหวิชา

สื่อสหวิชา.com
ข้อมูล สพป.มหาสารคาม เขต 1 รายงานสถานการณ์ โควิด-19 : แผนผังการพบผู้ติดเชื้อ/ตรวจสอบพื้นที่เตือนระวัง 
 Public Relation ...

 


ข่าวสารทางราชการ / ข่าวด่วนประชาสัมพันธ์อื่น ๆภาพข่าวกิจกรรม สพป.มค.1


ภาพข่าวกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มค.1


บทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ


เว็บไซต์ ร.ร. สพป.มค.1


ผู้บริหาร สพป.มค.1
สุภารีย์ โพนเงิน
ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1
เขตพื้นที่สุจริต 2020
   สพป.มหาสารคาม เขต 1  
 
 ประกาศเจตจำนงสุจริต
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 คู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
   + คู่มือประชาชน (สพท.)
   + คู่มือประชาชน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับงานวิทยฐานะ
 หลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การป้องกันการปราบปรามและการทุจริต
+ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
+ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
+ ช่องทางการร้องเรียนแบบออน์ไลน์
+ เอกสารลิงค์ร้องเรียนแบบออน์ไลน์
+ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
+ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
+ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน)
+ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 9 เดือน)
+ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
+ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
+ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
+ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
+ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
+ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   - เดือนตุลาคม ปี 62
   - เดือนพฤศจิกายน ปี 62
   - เดือนธันวาคม ปี 62
   - เดือนมกราคม ปี 63
   - เดือนกุมภาพันธ์ ปี 63
   - เดือนมีนาคม ปี 63
   - เดือนเมษายน ปี 63
   - เดือนพฤษภาคม ปี 63
   - เดือนมิถุนายน ปี 63
+ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   ระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
+ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ผู้รับบริการ)

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   + การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   + การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   + การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   + มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (เว็บไซต์)
   + พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
   + สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

มาตราการการบริหารงาน
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใสการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 


 
   
ระบบ E-Service
 


   

 

สื่อโซเชียลมีเดีย
======================
ช่องทางที่ 1 (Form Sending)

======================
ช่องทางที่ 2 (Messager Sending)
======================
QR Code
mk1.โปร่งใส