หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   โครงสร้างหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ภาระกิจหน่วยงาน
   นโยบาย ยุทธศาสตร์
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
 
   ผู้บริหารหน่วยงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ติดต่อหน่วยงาน

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์    
   หน่วยตรวจสอบภายใน  
   กลุ่มกฎหมายและคดี
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562)
 แผนปฏิบัติการปี 61
    [zip] [pdf]

 แผนปฏิบัติการปี 60 


คำรับรองประจำปี
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 58
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 57
ข้อมูล 10 มิ.ย.
หน่วยราชการ

Data Centreบริการสื่่อ สหวิชา

สื่อสหวิชา.com
ข้อมูล สพป.มหาสารคาม เขต 1

 
 

 


ข่าวสารทางราชการ / ข่าวด่วนประชาสัมพันธ์อื่น ๆภาพข่าวกิจกรรม สพป.มค.1


ภาพข่าวกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มค.1


บทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ


เว็บไซต์ ร.ร. สพป.มค.1


สานพลังประชารัฐ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม  โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด  โรงเรียนบ้านหนองแวง  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ  บ้านโดท่างาม  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  โรงเรียนบ้านวังแสง  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  โรงเรียนบ้านหนองโก  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด(อำนวยวิทยา)  โรงเรียนบ้านหนองสิม

ผู้บริหาร สพป.มค.1
นายสมหมาย โมฆรัตน์
รก.ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1
เขตพื้นที่สุจริต 2020
   สพป.มหาสารคาม เขต 1  
 
 ประกาศเจตจำนงสุจริต
 ประกาศมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง   
 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับงานวิทยฐานะ
 หลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การป้องกันการปราบปรามและการทุจริต
+ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
+ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
+ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
+ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
+ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ ุ6 เดือน)
+ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 9 เดือน)
+ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
+ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
+ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 
ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
+ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
+ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
+ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
+ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
+ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
+ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ผู้รับบริการ)

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   + การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   + การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   + การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    +
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการการบริหารงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
 
   
ระบบ E-Service
 ระบบการให้บริการออนไลน์
+ บริการระบบ E-SERVICE
+ ช่องทางบริการ E-SERVICE


 


สื่อโซเชียลมีเดีย
 บริการสื่อ โซเชียล เน็ตเวิร์ก
+ สื่อเครือข่าย Social Network

======================
ช่องทางที่ (Messager Sending)
======================
QR Code
mk1.โปร่งใส