หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   โครงสร้างหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ภาระกิจหน่วยงาน
   นโยบาย ยุทธศาสตร์
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
 
   ผู้บริหารหน่วยงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ติดต่อหน่วยงาน

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์    
   หน่วยตรวจสอบภายใน  
   กลุ่มกฎหมายและคดี
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562)
 แผนปฏิบัติการปี 61
    [zip] [pdf]

 แผนปฏิบัติการปี 60 


คำรับรองประจำปี
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 58
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 57
ข้อมูล 10 มิ.ย.
หน่วยราชการ

Data Centreบริการสื่่อ สหวิชา

สื่อสหวิชา.com
ข้อมูล สพป.มหาสารคาม เขต 1

 


 


Public Relation ...   ช่องทางการเข้าดูรายละเอียดการรับจ่ายเงินรายเดือน ช่องทางดังนี้
1. คลิ๊กช่องทางลิงค์ :
https://sites.google.com/view/mk-primary-1
2. คลิ๊กช่องทางลิงค์ : http://gg.gg/n1hn2
3. ช่องทาง QR-Code  
 
 

ข่าวสารทางราชการ / ข่าวด่วนประชาสัมพันธ์อื่น ๆภาพข่าวกิจกรรม สพป.มค.1


ภาพข่าวกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มค.1


บทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ


เว็บไซต์ ร.ร. สพป.มค.1


สานพลังประชารัฐ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม  โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด  โรงเรียนบ้านหนองแวง  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ  บ้านโดท่างาม  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  โรงเรียนบ้านวังแสง  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  โรงเรียนบ้านหนองโก  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด(อำนวยวิทยา)  โรงเรียนบ้านหนองสิม

ข่าวการศึกษา/อื่น ๆ


ผู้บริหาร สพป.มค.1
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1นายสมหมาย โมฆรัตน์
รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1


ดร.สมเพชร  มัชปะโม
รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1


เขตพื้นที่สุจริต 2020
   สพป.มหาสารคาม เขต 1  
 
 ประกาศเจตจำนงสุจริต
 ประกาศมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง   
 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับงานวิทยฐานะ
 หลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การป้องกันการปราบปรามและการทุจริต
+ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
+ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
+ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
+ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
+ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ ุ6 เดือน)
+ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 9 เดือน)
+ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
+ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
+ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 
ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
+ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
+ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
+ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
+ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
+ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
+ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ผู้รับบริการ)

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   + การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   + การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   + การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    +
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการการบริหารงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
 
   
ระบบ E-Service
 ระบบการให้บริการออนไลน์
+ บริการระบบ E-SERVICE
+ ช่องทางบริการ E-SERVICE


 


สื่อโซเชียลมีเดีย
 บริการสื่อ โซเชียล เน็ตเวิร์ก
+ สื่อเครือข่าย Social Network

======================
ช่องทางที่ (Messager Sending)
======================
QR Code
mk1.โปร่งใส